Životní prostředí a zdraví

Navazující magisterské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímá vás životní prostředí a jeho vliv na zdraví člověka, společnosti a ekosystémů? Jako studenti magisterského studijního programu Životní prostředí a zdraví porozumíte interakcím mezi životním prostředím a zdravím člověka, včetně technologických a legislativních nástrojů pro regulaci negativních dopadů. Program je svým pojetím na pomezí chemie, biologie, biomedicíny a biostatistiky a důrazem na pochopení podstaty environmentálních problémů a jejich dopadů v rámci České republiky jedinečný.

Kromě interních učitelů jsou do výuky zapojeni také další odborníci z praxe (např. SUEZ), z akademické sféry (např. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity nebo Akademie věd České republiky) a zvaní hosté.

V centru RECETOX je mezinárodní kolektiv studentů, vyučujících i dalších zaměstnanců. Díky společným projektům se zdokonalíte v angličtině a rozšíříte si tak možnosti uplatnění nebo dalšího studia.

V průběhu studia se naučíte řešit případové studie, samostatně analyzovat problémy a formulovat hypotézy. Dostanete se k plánování i realizaci experimentů a budete umět zpracovávat, interpretovat a prezentovat výsledky.

Specifické dovednosti získáte také během dvou let realizace diplomové práce, která je pilířem celého programu. Zahrnuje práci s odbornými informacemi a rozsáhlou experimentální činnost. Na pravidelných seminářích si pak vyzkoušíte prezentaci své práce včetně odborné diskuse.

V rámci studijního programu se můžete profilovat na:

1) Analýzu chemického znečištění a expozice lidské populace

2) Hodnocení toxických účinků látek a souvisejících environmentální a zdravotních rizik

3) Ochranu životního prostředí, management chemických látek a souvisejících environmentálních a zdravotních rizik

4) Hodnocení lidské expozice a jejích zdravotních dopadů a analýzu populačních dat.

Díky množství spolupracujících univerzit máte možnost absolvovat zahraniční stáž.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Zajímá vás životní prostředí a jeho vliv na zdraví?
  • Chcete se seznámit s nejnovějšími poznatky v relevantních chemických a biologických disciplínách?
  • Zajímá vás přesah aktuální vědy do environmentální a zdravotnické praxe?
  • Baví vás práce v laboratoři a zpracování dat?
  • Jste připraveni odebírat vzorky v terénu a měřit je pomocí nejnovějších metod?
  • Chcete detailně porozumět chemickým a biologickým mechanismům působení chemických látek?

Navazující magisterský program Životní prostředí a zdraví je vhodný pro absolventy bakalářských studijních programů souvisejících disciplín jako je chemie, biologie, toxikologie, učitelství přírodovědných předmětů a podobně.

„Vzdělání pro zdravou budoucnost“

Praxe

V průběhu studia absolvujete povinný předmět Stáž v environmentální praxi, kde si vyberete z nabídky stáží u spolupracujících organizací (ČHMÚ, ÚKZÚZ, Českomoravský cement, SITA, Laboratoř Morava a další). Můžete taky sami navrhnout, kde byste chtěli stáž absolvovat. Tato praxe trvá 2-3 dny.

Zapojení odborníků z nejrůznějších institucí do seminářů napomáhá propojení výuky s praxí. Přednášející zde mají možnost představit dané téma a svoji práci. Vzhledem k tomu, že Životní prostředí a zdraví je akademický studijní program, není povinně vyžadována déle trvající praxe.

Chcete vědět víc?

http://www.recetox.muni.cz/index.php

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia budete mít široké mezioborové znalosti v oblasti kontaminantů, jejich chování, (eko)toxicity a důsledků pro zdraví lidí i ekosystémů. Budete se orientovat v souvislostech v komplexních environmentálních problémech a budete umět navrhovat, plánovat a provádět laboratorní a terénní experimenty a statistickou analýzu dat. Budete schopni vykonávat odborný dohled.

Uplatníte se jako odborníci na hodnocení výskytu, chování, účinků a rizik chemických látek v životním prostředí jak v průmyslovém, tak i v neziskovém sektoru, v oblasti vodohospodářství, zemědělství, potravinářství, a zdravotnictví. Uplatnění najdete také ve vědě a výzkumu, v regionální samosprávě, ve státní správě a v mezinárodních organizacích.

Budete žádáni všude tam, kde se řeší nakládání s chemickými látkami, jejich regulace, odpadové hospodářství, ochrana životního prostředí, environmentální management, ochrana veřejného zdraví, prevence a související legislativa.

Jako absolventi se stanete odborně způsobilými pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami podle zákona 267/2015 Sb.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Přijímací zkouška se skládá z odborného testu z dané vědní disciplíny na úrovni odpovídající bakalářskému studiu.

Kritéria hodnocení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků písemné přijímací zkoušky podle kapacitních možností programu.

Doporučená literatura

Literatura doporučená k bakalářské státní zkoušce dané vědní disciplíny.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Životní prostředí a zdraví? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Mgr. Peter Šebej, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA

Konzultant programu

e‑mail:

Další informace:

Kontakty:

prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

garantka studijního programu


e‑mail:

Mgr. Peter Šebej, Ph.D.

zástupce garantky


e‑mail:

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

průvodce studiem


e‑mail:

Tereza Nováková

studijní referentka


e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info