Environmentální zdraví

Specializace nabízí mezioborové znalosti na pomezí věd o životním prostředí, biomedicíny a epidemiologie.

Předměty, které budete studovat, lze pro jednoduchost rozdělit do tří hlavních celků:

Biomedicínský blok

V rámci biomedicínském bloku se zaměříte na funkce buňky jako základní stavební jednotky živých systémů. Molekulární biologie, genetika, mikrobiologie, klinická biochemie a fyziologie člověka vám dají základ pro studium klíčových předmětů tohoto oboru, kterými jsou environmentální fyziologie a genomika. Cílem tohoto studijního bloku je položit základy pro pochopení vlivů prostředí na zdraví jednotlivce a složitosti vztahů lidského organismu a jeho mikrobioty.

Epidemiologický blok

V epidemiologickém bloku budete řešit současné problémy životního prostředí s důrazem na dopady na zdraví populací. Zaměříte se na základní epidemiologické předměty, jako je Úvod do zdraví populací a Ochrana veřejného zdraví, kde propojíte problematiku onemocnění s environmentálními faktory působící na lidské zdraví.

Environmentální blok

V environmentálním a doplňkovém bloku budete zkoumat současné problémy životního prostředí. Matematika a biostatistika vám umožní zpracovat, analyzovat, interpretovat a kriticky hodnotit data. A také si zdokonalíte své interpretační, prezentační a komunikační dovednosti. Naučíte se vědecky diskutovat a psát odborný text.

Dále porozumíte vlastnostem chemických látek a jejich interakcím. A pro pochopení podstaty polutantů a fungování organismů se budete věnovat organické chemii. Předměty obecná a fyzikální chemie a biochemie vám pomohou objasnit chování polutantů v prostředí nebo v organismech. A pro přehled různých technik identifikace a měření polutantů budete studovat analytickou chemii.

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studijního oboru Životního prostředí a zdraví, specializace Environmentální zdraví má široké mezioborové znalosti
z přírodních, biomedicínských a epidemiologických věd. Nalezne uplatnění v biomedicínském výzkumuochraně veřejného zdraví.

Nalezne uplatnění v profesích souvisejících:

  • s vědou a výzkumem – např. základním výzkumem pro lékařské vědy (biomedicína), zpracováním a interpretací epidemiologických dat,
  • s ochranou veřejného zdraví,
  • v orgánech státní správy nebo mezinárodních organizacích.

Po absolvování bakalářského programu budete moci pokračovat v navazujícím magisterském programu Životní prostředí a zdraví,
případně v dalších programech zabývajících se veřejným zdravím a biologií. Samotné bakalářské studium vás připraví na tyto pracovní činnosti:

  • statistické zpracování relevantních dat v oborech biomedicíny a epidemiologie,
  • příprava politik, strategií a legislativ pro ochranu veřejného zdraví,
  • vzdělávací činnost v environmentální výchově,
  • a komunikace vědeckých závěrů se společností.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info