Environmentální chemie a toxikologie

Specializace nabízí mezioborové znalosti na pomezí chemie, biologie a dalších přírodních věd.

Předměty, které budete studovat, lze rozdělit do tří hlavních celků:

Chemický blok

V chemickém bloku porozumíte vlastnostem chemických látek a jejich interakcím. Pro pochopení podstaty polutantů (např. pesticidů) se budete věnovat organické chemii. Předměty obecná a fyzikální chemie a biochemie vám pomohou objasnit chování chemických látek v prostředí nebo v organismech. Porozumět různým technikám identifikace a měření polutantů vám umožní studium analytické chemie.

Biologický blok

V biologickém bloku se zaměříte na pochopení fungování živých systémů. Naučíte se rozeznávat jejich mikroskopickou a makroskopickou stavbu. Porozumíte biologickým funkcím a procesům na úrovni buněk, tkání, orgánů, organismů, celých populací a ekosystémů. Díky získaným znalostem pochopíte vlivy polutantů a dalších stresorů v životním prostředí na živé systémy.

Environmentální blok

V environmentálním a doplňkovém bloku budete řešit současné problémy životního prostředí. Zaměříte se na základní toxikologické, ekotoxikologické a environmentálně chemické disciplíny, které propojují základní biologickou a chemickou podstatu přírodních dějů. Matematika a biostatistika vám umožní odpovídajícím způsobem zpracovat, analyzovat, interpretovat a kriticky hodnotit data. A také si zdokonalíte své interpretační, prezentační a komunikační dovednosti. Naučíte se vědecky diskutovat a psát odborný text.

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studijního oboru Životního prostředí a zdraví, specializace Environmentální chemie a toxikologie, široké mezioborové znalosti a praktické dovednosti z oblasti chemického znečištění životního prostředí a jeho důsledků na organismy a ekosystémy. Po absolvování magisterského studijního programu se z něj stane konkurenceschopný odborník na chování a účinky chemických látek v životním prostředí, toxicitu a ekotoxicitu.

Nalezne uplatnění v profesích souvisejících:

 • s chemickými látkami a jejich regulací,
 • s odpadovým hospodářství,
 • ochranou životního prostředí,
 • environmentální managementem,
 • vědě a výzkumu,
 • orgánech státní správy nebo mezinárodních environmentálních organizacích.

Po absolvování bakalářského programu budete moci pokračovat v navazujícím magisterském programu Životní prostředí a zdraví, případně v dalších programech zabývajících se biologií, toxikologií nebo chemií. Samotné bakalářské studium vás připraví na tyto pracovní činnosti:

 • kvalifikované odběry vzorků vody, půdy a ovzduší,
 • chemické, fyzikální a biologické analýzy přírodních vzorkůvody, půdy, ovzduší, bioty,
 • experimentální testování toxicity a ekotoxicity,
 • hodnocení, schvalování a kontrola pesticidů, hnojiva veterinárních léčiv,
 • odborné posuzování vlivu chemických látek na ekosystém a hodnocení dopadů průmyslu, zemědělství, dopravy a osídlení na životní prostředí,
 • příprava politik, strategií a legislativ pro ochranu životního prostředí,
 • vzdělávací činnost v environmentální výchově,
 • hodnocení a odstraňování environmentálních rizik,
 •  provádění a hodnocení sanací kontaminovaných míst.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info